પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

સંપર્ક

junagadh

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જીલ્લા સેવા સદન,
શશીકુંજની સામે,
જુનાગઢ,
ગુજરાત - ૩૬૨૦૦૧
  • +૯૧ ૨૮૫ ૨૬૩૦૧૦૦, +૯૧ ૨૮૫ ૨૬૩૬૧૦૦
  • +૯૧ ૨૮૫ ૨૬૩૫૫૯૯

ઈમરજન્સી

જિલ્લા હેલ્પલાઈન
કોલ : +૯૧ ૨૮૫ ૧૦૭૭

જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઈન નં.
કોલ : +૯૧ ૨૮૫ ૧૦૭૭

બચાવ અને રાહત ના કમિશનર
કોલ : ૧૦૭૦